Ýmsir styrkir í boði

Ýmsir sjóðir standa frumkvöðlum til boða fyrir hin ýmsu verkefni. Hér verður tæpt á nokkrum af þeim. Í flestum er auglýst eftir umsóknum einu sinni á ári og fellur það yfirleitt á sama tímabili á hverju ári. Ef óljóst er hvar verkefnið fellur best að er hægt að hafa samband við starfsmann SSNV fyrir frekari ráðgjöf. Listinn, sem unnin er upp úr yfirliti sem Poppins & Partners gerðu, er ekki tæmandi.

 

 • Tækniþróunarsjóður (Fræ, Sproti, Vöxtur, Sprettur, Markaðsstyrkur, Hagnýt rannsóknarverkefni, Fræ og Einkaleyfastyrkur). Næsti umsóknarfrestur Vöxt, Sprett, Sprota og markaðsstyrk er 15. júní 2020. Næsti umsóknarfrestur fyrir Hagnýt rannsóknarverkefni er 27.01.2021 og fyrir Fræ er 01.04.2021. Alltaf er opið fyrir umsóknir um einkaleyfastyrk. Sproti er ætlaður til að styðja við verkefni á byrjunarstigi. Vöxtur er ætlaður til að styrkja þróunarverkefni sem eru komin af frumstigi hugmyndar. Sprettur er öndvegisstyrkur innan Vaxtar. Markaðsstyrkur er eingöngu fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki sem verja að lágmarki 10% af veltunni til rannsókna- eða þróunarstarfs samkvæmt síðasta reikningsári. Hagnýt rannsóknarverkefnni er ætlað fyrir háskóla, opinberar rannsóknastofnanir og opinber fyrirtæki. Þau hafa það að markmiði að afla nýrrar þekkingar og kunnáttu sem nýtist til að þróa nýjar vörur, verkferla eða þjónustu eða til að koma í kring umtalsverðum endurbótum á eldri vörum, verkferlum eða þjónustu. Verkefnið þarf að vera með skýr og raunhæf markmið um hagnýtingu.Fræ er ætlað fyrirtækjum yngri en 5 ára og einstaklinga. Fræið hefur það að markmiði að styðja við hugmyndir og verkefni á frumstigi sem getur leitt af sér stærra þróunarverkefni. Einkaleyfastyrkir eru annars vegar til að undirbúa og skila inn forgangsréttarumsókn og hins vegar að undirbúa og skila inn umsókn í alþjóðlegt ferli.

 • Skattfrádráttur rannsóknar- og þróunarverkefna. Næsti umsóknarfrestur fyrir nýjar umsóknir er 01.10.2020 og fyrir framhaldsumsóknir er 01.04.2021. Markmiðið er að efla rannsóknir og þróunarstarf og bæta samkeppnisskilyrði nýsköpunarfyrirtækja með því að veita þeim rétt til skattfrádráttar vegna kostnaðar við nýsköpunarverkefni.

 • Loftslagssjóður. Síðasti umsóknarfrestur var til 30.01.2020. Loftslagssjóður er sérstakur sjóður sem heyrir undir umhverfis- og auðlindaráðherra. Hlutverk sjóðsins er að styðja við nýsköpunarverkefni á sviði loftslagsmála og verkefni sem lúta að kynningu og fræðslu um áhrif loftslagsbreytinga. Styrkir eru meðal annars ætlaðir til þess að styrkja rannsóknir og þróunarstarf í tengslum við innleiðingu á nýjum loftslagsvænum tæknilausnum og hönnun.

 • Nýsköpunarsjóður námsmanna. Næsti umsóknarfrestur er 08.05.2020. Markmið sjóðsins er að gefa háskólum, rannsóknastofnunum og fyrirtækjum tækifæri til að ráða námsmenn í grunn- og meistaranámi við háskóla til sumarvinnu við metnaðarfull og krefjandi rannsóknarverkefni.

 • Atvinnumál kvenna. Síðasti umsóknarfrestur var til 11.03.2020. Fyrirtæki þurfa að vera a.m.k. 51% í eigu kvenna og stjórnað af konu. Um nýnæmi skal vera að ræða, annaðhvort nýja vöru/þjónustu eða þróun vöru/þjónustu. Hámarksstyrkur er 4.000.000 og ekki eru veittir styrkir lægri en 600.000. Mótframlag þarf að vera 50% af kostnaði. Veittir eru styrkir til gerðar viðskiptaáætlunar, áætlanagerðar, þróunarkostnaðar og markaðssetningar. Ef fyrirtæki er nýstofnað en ekki komið í rekstur og/eða liggi trúverðug viðskiptaáætlun fyrir og viðkomandi að hefja rekstur er hægt er að sækja um styrk til að hrinda hugmynd í framkvæmd (launastyrkur fyrir viðkomandi styrkþega).

 • Rannsóknasjóður. Næsti umsóknarfrestur er 15.06.2020. Veittur er styrkur til skilgreindra rannsóknaverkefna vísindafólks og rannsóknanema í grunnrannsóknum og hagnýtum rannsóknum.

 • Innviðasjóður. Næsti umsóknarfrestur er 20.05.2020. Sjóðurinn er ætlaður sem fjármögnun kaupa á dýrum rannsóknatækjum, uppbyggingu rannsóknainnviða og aðgangs að rannsóknainnviðum.

 • Sóknarstyrkir. Næsta umsóknarferli verður haustið 2020. Markmið sjóðsins er undirbúningur umsókna í alþjóðlega rannsóknasjóði, einkum Horizon 2020.

 • Frádráttur frá tekjum erlendra sérfræðinga. Umsóknarferli er alltaf opið. Markmiðið er að laða að erlenda sérfræðinga sem búa yfir nauðsynlegri þekkingu og hæfni til starfa hér á landi og með því að gera fyrirtækjum auðveldara fyrir að fá til sín slíka aðila svo að ekki þurfi að fara með viðkomandi starfsemi úr landi.

 • Jafnréttissjóður. Síðasti umsóknarfrestur var til 03.04.2020. Tilgangur sjóðsins er að fjármagna eða styrkja verkefni og rannsóknir sem miða að því að efla jafnrétti kynjanna í íslensku samfélagi og á alþjóðavísu.

 • Uppbyggingarsjóðir Norðurlands vestra. Næsta umsóknarferli verður auglýst í október 2020. Tilgangur Uppbyggingarsjóðs er að styrkja annars vegar menningar- og hinsvegar atvinnuþróunar- og nýsköpunarverkefni á Norðurlandi vestra. Sjóðurinn er samkeppnissjóður og eru umsóknir metnar út frá þeim markmiðum og áherslum sem koma fram í Sóknaráætlun Norðurlands vestra.

 • Orkurannsóknasjóður. Síðasti umsóknarfrestur var til 13.01.2020. Markmið sjóðsins er að veita styrki til námsmanna, rannsóknarverkefna á vegum háskóla, stofnana, fyrirtækja og einstaklinga.

 • Eurostars. Síðasti umsóknarfrestur var til 13.02.2020. Eurostars eru fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki sem stunda sjálf rannsóknar- og þróunarstarfsemi (e. R&D performing SMEs), sem eru í alþjóðlegu samstarfi og stefna á markað.

 • Matvælasjóður. Matvælasjóður mun hafa það hlutverk að styrkja þróun og nýsköpun við framleiðslu og vinnslu matvæla úr landbúnaði og sjávarútvegi. Nánari útfærsla er væntanleg.

 • Framkvæmdasjóður ferðamannastaða. Síðasti umsóknarfrestur var til 29.10.2019. Hlutverk Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða er að veita styrki til uppbyggingar, viðhalds og vernd­unar ferðamannastaða sem eru í eigu eða umsjón sveitarfélaga og einkaaðila um land allt og til aðgerða sem stuðla að öryggi ferðamanna og verndun náttúru landsins. Einnig er sjóðnum ætlað að fjölga viðkomustöðum ferðafólks til að draga úr álagi á fjölsótta ferðamannastaði.

 • Átaksverkefni í menningu og listum vegna Covid-19. Umsóknarfrestur er til 11.05.2020. Veittir verða styrkir sem styðja við fjölbreytta starfsemi á sviði lista og menningar með áherslu á sköpun og virka þátttöku listamanna í menningarlífi landsmanna.

 • Átaksverkefni Hönnunarsjóðs. Umsóknarfrestur er til 18.05.2020. Veittir verða styrkir til margvíslegra verkefna á sviði hönnunar og arkitektúrs og lögð áhersla á verkefni til þróunar, nýsköpunar, menningarlífs og atvinnusköpunar, gjarnan með þverfaglegri nálgun. Markmið og úthlutunarreglur Hönnunarsjóðs gilda við úthlutunina, en tekið verður tillit til aðstæðna vegna Covid-19.

 • Hönnunarsjóður. Næsti umsóknarfrestur er 10.09.2020. Hönnunarsjóður veitir styrki til margvíslegra verkefna á sviði hönnunar og arkitektúrs: þróunar og rannsókna, verkefna og markaðsstarfs auk ferðastyrkja. Hlutverk Hönnunarsjóðs er að efla þekkingu, atvinnu- og verðmætasköpun á sviði hönnunar og arkitektúrs með fjárhagslegum stuðningi. Hönnunarsjóður stuðlar einnig að auknum útflutningi íslenskrar hönnunar með því að styrkja kynningar- og markaðsstarf erlendis.

 • Nordplus. Ýmsir sjóðir eru í boði innan Nordplus áætlunarinnar. Fyrir háskólastigið, samstarfsverkefni menntastofnana á ólíkum stigum, leik- grunn- og framhaldsskólastig, tungumál og fullorðinsfræðsla. Frekari útlistun og umsóknarfrestir er að finna á heimasíðu Rannís.

 • Erasmus +. Erasmus+styrkir verkefni af ýmsum toga en einnig er um að ræða samstarfsfleti milli landa og miðlun á þekkingu á sameiginlegum vefsvæðum. Sjóðir innan Erasmus+ eru Kennara og starfsmannaskipti á háskólastigi, nám og þjálfun innan starfsmenntunar, samstarfsverkefni á háskólastigi, nám og þjálfun á leik-, grunn-, og framhaldsskólastigi, samstarfsverkefni á leik-, grunn-, og framhaldsskólastigi, samstarfsverkefni á sviði fullorðinsfræðslu, samstarfsverkefni á sviði starfsmenntunar og stúdentaskipti og starfsnám á háskólastigi. Allar frekari upplýsingar eru á heimasíðu Rannís.

 • Þróunarsjóður námsgagna. Síðasti umsóknarfrestur var 04.02.2020. Hlutverk sjóðsins er að stuðla að nýsköpun, þróun, gerð og útgáfu námsgagna fyrir leik-grunn- og framhaldsskóla með það að markmiði að tryggja framboð og fjölbreytileika námsgagna í samræmi við þarfir nemenda og skóla.

 • Samstarfsnefnd um endurmenntun framhaldsskólakennara. Síðasti umsóknarfrestur var til 04.02.2020. Hægt er að sækja um styrki til að skipuleggja sumarnámskeið framhaldsskólakennara í samstarfi við bókhaldsskylda fræðslu- eða menntastofnun, gestafyrirlestur á vegum fagfélags eða skóla, þátttöku í ráðstefnum og vettvangsnám.

 • Kvikmyndasjóður. Umsóknarferli er opið allt árið. Kvikmyndasjóður veitir styrki til handritsgerðar, þróunarverkefna, framleiðslu íslenskra kvikmynda og kynningar á íslenskum kvikmyndum.

 • Kvikmyndasjóður (Átaksverkefni). Umsóknarfrestur er til og með 10.05.2020. Samkvæmt þingsályktun um sérstakt tímabundið fjárfestingaátak til að vinna gegn samdrætti í hagkerfinu í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru hefur Kvikmyndasjóður fengið 120 m.kr. í sérstaka fjárveitingu til styrkveitinga til átaksverkefna. Almennar úthlutunarreglur Kvikmyndasjóðs gilda um þessar úthlutanir og því gildir m.a. að styrkir eru eingöngu veittir þeim sem hafa kvikmyndagerð að aðalstarfi. Hægt er að sækja um þrjá styrktarflokka sem hluta af þessu átaksverkefni en það eru sérstakir þróunarstyrkir, framleiðslustyrkir og kynningarstyrkir.
 • Myndlistarsjóður (Átaksverkefni). Umsóknarfrestur er til 11.05.2020. Samkvæmt þingsályktun um sérstakt tímabundið fjárfestingaátak til að vinna gegn samdrætti í hagkerfinu í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru hefur Myndlistarsjóði verið falið að úthluta fé til átaksverkefna á sviði myndlistar. Einungis verða veittir styrkir til sjálfstætt starfandi listamanna og því geta stofnanir, gallerí og félög ekki sótt um styrk. Veittir verða 500.000 kr. styrkir.

 • Barnamenningarsjóður. Síðasti umsóknarfrestur var 01.04.2020. Hlutverk Barnamenningarsjóðs er að fjármagna og styðja við fjölbreytta starfsemi á sviði barnamenningar með áherslu á sköpun, listir og virka þátttöku barna í menningarlífi.

 • Listamannalaun. Næsti umsóknarfrestur er 01.10.2020. Tilgangur sjóðsins er að efla listsköpun í landinu. Alþingi veitir árlega fé af fjárlögum til þess að launa listamenn í samræmi við lög 57/2009.

 • Endurgreiðsla vegna kvikmyndagerðar. Nefnd um endurgreiðslu kemur saman að jafnaði tvisvar í mánuði og fjallar um umsóknir. Umsækjandi þarf að skila umsókn ásamt fylgigögnum í seinasta lagi viku fyrir næsta fyrirhugaða fund svo unnt sé að taka umsókn til umfjöllunar. Framleiðendur kvikmynda eða sjónvarpsefnis á Íslandi eiga kost á endurgreiðslum á allt að 25% af framleiðslukostnaði sem fellur til hér á landi. Skilyrði er að viðkomandi framleiðsla sé til þess fallin að koma íslenskri menningu á framfæri, kynna sögu lands eða náttúru eða að viðkomandi framleiðsla sé til þess fallin að stuðla að aukinni reynslu, þekkingu á listrænum metnaði þeirra sem að framleiðslunni standa.

 • Creative Europe Menning. Markmið sjóðsins er að efla listsköpun í landinu og koma á samstarfi á milli listastofnana og listamanna í Evrópu. Hægt er að sækja um fjárstyrk til að skipuleggja millilandaheimsóknir fyrir evrópska listamenn, fjármagna bókmenntaþýðingar, skipuleggja fagþjálfun eða tengslanet fyrir fagfólk, koma listamönnum og verkum þeirra á framfæri á nýjum mörkuðum og fyrir nýjum áhorfendum í gegnum tengslamyndin og samstarf. Mismunandi umsóknarfrestir eru eftir sviði. Nánari upplýsingar á heimasíðu sjóðsins.
 • Creative Europe Media. Þróunar á leiknum kvikmyndum og sjónvarpsefni, skapandi heimildamyndum, teiknimyndum og tölvuleikjum. Dreifing og sala á kvikmyndum og margmiðlunarefni. Stuðningur við kvikmyndahátíðir og þjálfun fagfólks í geiranum ásamt stuðningi við tengslanet sem styðja samstarf listamanna landa milli. Mismunandi umsóknarfrestir eru eftir sviði. Nánari upplýsingar á heimasíðu sjóðsins.

 • Átaksverkefni Tónlistarsjóðs vorið 2020. Umsóknarfrestur er til 08.05.2020. Markmið átaksverkefna er að vinna gegn samdrætti í hagkerfinu í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru. Reglur um úthlutun úr sjóðnum verða rýmri en alla jafna. Allir sjálfstætt starfandi tónlistarmenn og skipuleggjendur tónlistarverkefna geta sótt um vel skilgreind og afmörkuð verkefni.

 • Tónlistarsjóður. Umsóknarfrestir eru í maí og nóvember ár hvert, síðast 4. maí 2020. Sjóðurinn skiptist í tvær deildir, tónlistardeild og markaðs- og kynningardeild. Tónlistardeild veitir styrki til almennrar tónlistarstarfsemi, en markaðs- og kynningardeild veitir styrki til kynningar og markaðssetningar á tónlist og tónlistarfólki hér á landi og erlendis.

 • Hljóðritasjóður. Umsóknarfrestur er í mars og september á hverju ári. Hlutverk Hljóðritasjóðs er að efla íslenska hljóðritagerð í tónlist með fjárhagslegum stuðningi við útgáfu hljóðrit. Hljóðritasjóður veitir styrki til hljóðritunar nýrrar, frumsamdrar tónlistar sem stuðla á að nýsköpun. Veittir eru styrkir í almenn verkefni og þróunarverkefni.

 • Markaðsstyrkur ÚTÓN. Umsóknarfrestir eru fyrir 1. febrúar, 1. maí, 1. ágúst og 1. nóvember. Markaðsstyrkir eru ætlaðir til þess að gera tónlistarmönnum kleift að framkvæma stærri kynningarverkefni á erlendum markaði. Styrkirnir eru veittir fjórum sinnum á ári. Þá er úthlutað tveimur styrkjum að upphæð 500.000 kr. og einum að upphæð 1.000.000 kr. hverju sinni. Stjórn Útflutningssjóðs áskilur sér þann rétt að veita umsækjendum hærri eða lægri upphæðir eftir fjárþörf og gæðum verkefnisins.

 • Ferðastyrkur ÚTÓN. Ekki er opið fyrir umsóknir í apríl og maí vegna Covid-19. Tilkynnt verður á heimasíðunni hvenær opnað verður aftur fyrir umsóknir. Ferðastyrkir eru veittir í hverjum mánuði. Að jafnaði er veittur stykur upp á 50.000 krónur á mann, en sjóðstjórn hefur leyfi til að lækka eða hækka þá upphæð, hámarksstyrkur á mann er 100.000. Hvert verkefni getur að hámarki hlotið styrk upp á 400.000 krónur.

Fengið af síðu SSNV sjá hér.